Tuotteet luokiteltuna: Chemgo - Ensimmäinen kirjain: (
Artikkelinumero Selvennys
A506S01MANVCA2 (±)-Atenolol D7 (iso-propyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1202864-50-3
A506S100ANVCA2 (±)-Atenolol D7 (iso-propyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1202864-50-3
A507S010ANVCA2 (±)-Atomoxetine D5 HCl (phenyl D5) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.:...
A301P01GA2 (S)-3-Amino-2-piperidone hydrochloride A2S Standard 1 G Neat Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 42538-31-8
A501S100ANVCA2 (±)-Acebutolol D7 (iso-propylD7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A502S010ANVCA2 (±)-Albuterol D3 (3-hydroxymethyl D2, alpha D1) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S...
A502S01MANVCA2 (±)-Albuterol D3 (3-hydroxymethyl D2, alpha D1) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S...
A502S100ANVCA2 (±)-Albuterol D3 (3-hydroxymethyl D2, alpha D1) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S...
A503S010ANVCA2 (±)-Alfuzosin D7 HCl (tetrahydrofuroyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.:...
A503S01MANVCA2 (±)-Alfuzosin D7 HCl (tetrahydrofuroyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S...
A503S100ANVCA2 (±)-Alfuzosin D7 HCl (tetrahydrofuroyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.:...
A504S010ANVCA2 (±)-Ambrisentan D3 (methoxy D3) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1189479-60-4
A504S01MANVCA2 (±)-Ambrisentan D3 (methoxy D3) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1189479-60-4
A504S100ANVCA2 (±)-Ambrisentan D3 (methoxy D3) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1189479-60-4
A505S010ANVCA2 (±)-A1mlodipine D4 Maleate (2-chlorophenyl D4) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A505S01MANVCA2 (±)-A1mlodipine D4 Maleate (2-chlorophenyl D4) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A505S100ANVCA2 (±)-A1mlodipine D4 Maleate (2-chlorophenyl D4) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A506S010ANVCA2 (±)-Atenolol D7 (iso-propyl D7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1202864-50-3
A500S010ANVCA2 (±)-2-Aminohexane D6 A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1219802-28-4
A500S01MANVCA2 (±)-2-Aminohexane D6 A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1219802-28-4
A500S100ANVCA2 (±)-2-Aminohexane D6 A2S Standard 1.1 ML Single Solution 100µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S CAS-No.: 1219802-28-4
A501S010ANVCA2 (±)-Acebutolol D7 (iso-propylD7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 10µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A501S01MANVCA2 (±)-Acebutolol D7 (iso-propylD7) A2S Standard 1.1 ML Single Solution 1000µg/ml Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/A2S
A296P100A2 (S)-(+)-Abscisic Acid PharmA2S Standard 100 MG Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/PHARMA CAS-No.: 21293-29-8
A506P005A2 (?)-Atenolol D7 (iso-propyl D7) PharmA2S Standard 5 MG Manufacturer: A2S Analytical Standards Product Line: A2S/PHARMA CAS-No.: 1202864-50-3