LABSENSE OY:N YLEISET TILAUS JA TOIMITUSEHDOT


1 Soveltamisala
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikissa Labsense Oy:n (jäljempänä kumpikin ”toimittaja”) tekemissä koneiden, laitteiden, varaosien, tarvikkeiden, reagenssien ja muiden tavaroiden sekä ohjelmistojen ja palveluiden (jäljempänä kaikki yhteisesti ”tuote”) toimituksissa asiakkaille (jäljempänä ”tilaaja”), ellei sopimuksessa ole joltain osin nimenomaisesti toisin sovittu. Tilaajan yleisiä hankintaehtoja tai vastaavia noudatetaan ainoastaan siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen tai näiden yleisten toimitusehtojen kanssa. Sopimuksella tarkoitetaan näissä yleisissä toimitusehdoissa toimittajan ja tilaajan välistä kirjallista sopimusta tai jos kirjallista sopimusta ei ole, toimittajan tarjousta tai tilausvahvistusta. Verkkokaupan tilausta katsotaan myös sopimukseksi.

2 Hinnoittelu
Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa ja arvonlisäverottomina, ellei sopimuksessa/verkkokaupassa toisin mainita. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Toimittajan ilmoittama hinta on voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan, kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta tarjouksen päiväyksestä.

3 Tilaus
Tilaukset tulee tehdä kirjallisesti (verkkokaupassa nämä tiedot on jo saatu rekisteröinnin yhteydessä). Verkkokaupan minimi tilaus tulee olla 150€ + alv. (jos tilauksen minimi summa ei täyty voi tilauksen sopia erikseen olemalla yhteydessä Labsense Oy:n) ja niistä tulee ilmetä:
- tilaajan y-tunnus
- selkeä tilattavien tuotteiden yksilöinti
- toimitus- ja laskutusosoite
- tilausta tilaajalla hoitavan henkilön yhteystiedot
- allekirjoitus (sähköinen allekirjoitus hyväksytään myös vahvistuksena)

4 Toimituksen laajuus ja toimitusehto
Ellei sopimuksessa ole muuta ilmoitettu, hintaan sisältyy asianmukainen pakkaus, kuljetus tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa sekä asennus. Toimitusehto on DDP (Incoterms 2010). Reagenssien, varaosien, kuluvien osien ja tarvikkeiden toimituksista veloitetaan rahtikulut erillisen hinnaston mukaan.

Verkkokaupan toimitusten rahtikulut:
- perus rahtikulu toimitukselle on 34.8€ + alv. per tilaus
- isommat erät tai kookkaat tuotteet rahtihinnoitellaan erikseen
- pakkauskulu 2.9€ + alv.lisätään jokaiseen toimitukseen

5 Maksuehto
Laskun maksuaika on 21 päivää laskun päivämäärästä, ellei sopimuksessa toisin mainita. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6 Laatu
Toimittaja pyrkii kaikessa toiminnassaan huolehtimaan siitä, että toimitus vastaa tarjousta ja alalla yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia sekä sovellettavia säännöksiä ja viranomaisohjeita.

7 Reklamaatiot
Tilaajan tulee viipymättä toimituksen jälkeen tarkastaa toimitettu tuote. Mahdollisista viivästyksistä, virheistä tai puutteista tilaajan tulee reklamoida kirjallisesti toimittajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa asennuksesta, jos toimittaja teki asennuksen, tai muuten toimituksesta taikka mikäli virhe tai puute ei ollut tuolloin havaittavissa, neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun virhe tai puute on havaittu tai se olisi pitänyt havaita.
Mikäli tilaaja laiminlyö reklamoida edellä mainitussa ajassa, toimittaja ei vastaa mahdollisista viivästyksistä, virheistä ja puutteista.

8 Takuu
Toimittaja antaa elektroniselle tuotteelle takuun, joka on voimassa kaksitoista (12) kuukautta toimituksesta. Takuu ei koske kuluvia osia tai lamppuja eikä sellaisia osia, jotka ovat suorassa kosketuksessa näytteen kanssa. Varaosien takuuaika on kolme (3) kuukautta niiden toimituksesta. Reagenssien ja kemikaalien takuu on voimassa tuotteessa tai tuoteselosteessa ilmoitettujen kelpoisuusaikojen, ehtojen ja spesifikaatioiden mukaisesti. Ohjelmistojen takuu määritellään ohjelmistolisenssissä. Tilaaja voi vedota takuuseen vain, kun se on käyttänyt tuotteen huoltamisessa ja korjaamisessa alkuperäisosia ja -tarvikkeita tai toimittajan erikseen kirjallisesti hyväksymiä muita osia ja tarvikkeita ja kun huollot on suorittanut toimittajan valtuuttama edustaja. Tilaaja voi vedota takuuseen vain, kun se on reklamoinut virheestä tai puutteesta kohdan 7 mukaisesti.
Takuuaikana toimittaja korjaa kustannuksellaan takuun piiriin kuuluvat virheet ja puutteet tilaajan toimitiloissa Suomessa (ellei erikseen muuta sovita) sekä sitoutuu vaihtamaan virheellisen reagenssin takuuaikana uuteen. Korjaus- ja vaihtovelvollisuus on kertakaikkinen seuraamus tuotteen mahdollisista virheistä tai puutteista.

9 Varaosat
Toimittaja takaa tuotteiden varaosien saatavuuden säännösten edellyttämäksi ajaksi.

10 Alihankkijat
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan.

11 Sähkö- ja elektroniikkaromu
Toimittaja vastaa sähkö- ja elektroniikkaromun tuhoamisesta ja asianmukaisesta raportoinnista. Tilaaja vastaa romutettavan tuotteen kuljetuksesta kustannuksellaan (DDP, Incoterms 2010) toimittajan nimeämään jätelaissa tarkoitettuun keräys- ja vastaanottopaikkaan.

12 Vastuunrajoitus
Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä, epäsuorasta tai vaikeasti ennakoitavissa olevasta vahingosta, kuten tuotannon keskeytyksistä, liikevaihdon menetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta.

13 Ylivoimainen este
Toimittaja vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siltä osin, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden täyttämisen. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista epätavallista tapahtumaa, jota toimittaja ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon tarjousta tai sopimusta tehtäessä ja joka on toimittajasta riippumaton. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi sota, lakko, työsulku, tulipalo, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, luonnonmullistus tai sopimusvelvoitteen täyttämisen estävä viranomaismääräys. Toimittaja vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan myös siksi ajaksi ja siltä osin, kuin toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este estää velvoitteiden täyttämisen.

14 Salassapito
Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaiken toisen osapuolen luottamuksellisen tiedon siitä riippumatta, miten se on saanut sen tietoonsa. Kumpikin osapuoli vastaa tästä salassapitovelvollisuudesta myös työntekijöidensä osalta ja kiinnittää työntekijöidensä huomiota salassapidon tärkeyteen.
Luottamukselliseksi ei katsota sellaista tietoa, joka on julkisesti saatavilla tai joka oli toisen osapuolen tiedossa jo ennen sen saamista toiselta osapuolelta.

15 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Tampereen käräjäoikeus.